Cenník zdravotných výkonov a služieb platný od 1.2.2023:

 1.Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti Cena 
 - o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla  30,-€
 - o zdravotnej spôsobilosti pred vstupom do PZSR, HaZZ, na žiadosť zamestnávateľa  30,-€
 - o zdravotnej spôsobilosti - iné (pred pobytom v zahraničí, pred prácou v zahraničí, pred nástupom na
špecializačný kurz, pred štúdiom)
 35,-€
   
 2.Výkony na žiadosť pacienta/klienta (žiadosť o poskytnutie zdravotného výkonu u PZS) Cena 
 - vyšetrenie pre sociálne účely (samožiadateľ o invalidný dôchodok, vyšetrenie pre ÚPSVaR, pred umiestnením do sociálneho zariadenia)  30,-€
 - vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko – právne, trestno – právne a správne konanie  30,-€
 - vyšetrenie pre účely polície / odobratý VP alebo jeho prinavrátenie vrátane odberu krvi a vyšetrenia krvi v laboratóriu resp. toxikologického vyšetrenia moča  100,-€    
 - návrh na liečbu v OLÚP Predná Hora  15,-€
 - vydanie lekárskeho potvrdenia (stručný výpis)  10,-€
 - súhrnný výpis zo zdravotnej dokumentácie  15,-€
 - kopírovanie lekárskych nálezov na žiadosť pacienta  2,-€
 - predvolanie na vyšetrenie pri ochrannej liečbe / upomienka, urgencia pri ochrannej súdom nariadenej liečbe  2,-€
 - komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta mimo ambulancie (vo vlastnom domove, v sociálnom zariadení) na výslovnú žiadosť pacienta alebo príbuzného, po dohode s lekárom.  60,-€
   
 3.Výkony pre pacienta nezazmluvnených zdr. poisťovní / bez zdravotného poistenia v zmluvnej zdr. poisťovni Cena 
 - prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie (anamnéza, diagnostika, liečba, vypracovanie nálezu)  45,-€
 - podrobné psychiatrické vyšetrenie pred začatím liečby (nové psychiatrické vyšetrenie od 6 mesiacov do 1 roka od posledného vyšetrenia na našej ambulancii)  30,-€
 - kontrolné psychiatrické vyšetrenie s verbálnou intervenciou  20,-€
 - kontrolné psychiatrické vyšetrenie stabilizovaného pacienta bez verbálnej intervencie  10,-€
 - zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzného alebo iných k chorému vzťahovo významných
osôb a poučenie rodinného príslušníka.
 10,-€
   
           
©2020 PSYCHOstim s.r.o.

Search