ISHBP

INFORMÁCIA O PRÁVACH PACIENTA V SÚVISLOSTI S INTERNÝM SYSTÉMOM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA:

Na základe Vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. je poskytovateľ ZS povinný informovať pacientov o ich právach.

Práva pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti sú v Slovenskej legislatíve súhrnne vymenované v Charte práv pacienta v SR

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_prava-pacientov-zakotvene-v-ch/

Okrem toho túto problematiku rieši viacero zákonov. V prvom rade sú to zákony o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a Zákon o ochrane osobných údajov.

 Základné práva a povinnosti pacientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť v SR:

   Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) a služby s ňou súvisiace vrátane cezhraničnej ZS

 • Právo na výber poskytovateľa ak nie ste:
  a) osobou, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
  b) žiadateľ o azyl,
  b) osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
  c) príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad. 
 • Právo na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity.
 • Právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu.
 • Právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  o  možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
 • Právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa  zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o: 
 • a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas získať alebo ho
  možno predpokladať,
 • b) ochranné liečenia uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným
  spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
 • d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi
  duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
 • Právo na rozhodnutie o účasti na výučbe alebo biomedicínskom výskume.
 • Právo na zachovanie mlčanlivosti o údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu a súvisiacich skutočnostiach (právo na zachovanie mlčanlivosti má svoje výnimky).
 • Právo na zmiernenie utrpenia.
 • Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
 • Povinnosť zabránenia prenosu choroby, označenia zdroja nákazy a určenia okruhu osôb, ktoré mohli byť nakazené v prípade, že je osoba nakazená prenosnou chorobou.
 • Právo na informácie vyplývajúce z GDPR

 

Ak sa domnievate, že  Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je povinný Vás písomne informovať
o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

 

©2020 PSYCHOstim s.r.o.

Search